1. Administratorem Państwa danych (dalej: “Administrator”) jest GTI Logistik Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (ul. Cukrowa 18 , 71-004 Szczecin), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000450473, NIP: 8522601524, REGON: 321311740.
 2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na adres: GTI Logistik Sp. z o.o., Cukrowa 18, 71-004 Szczecin lub mailowo pod adresem info@gti-logistik.com.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. W. Łukasińskiego 110 , 71-215 Szczecin, telefonicznie pod 505 223 265 lub email: sl@gti-logistik.com.
 4. Współadministratorami Państwa danych osobowych są firmy : Brand Sp. zo.o. , W. Łukasińskiego 110, 71-215 Szczecin oraz GTI Logistik GmbH, An der A 11, DE 17329 Nadrensee.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może być:
 • wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
 1. Wykonywanie zawartych przez nas umów polega na pozyskiwaniu zleceń transportowych od naszych klientów i realizowaniu ich z pomocą współpracujących z nami podwykonawców. Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące realizacji zleceń transportowych, między innymi obsługę płatności, ewentualnych reklamacji, czynności windykacyjne czy też przekazywanie wszelkich istotnych informacji dotyczących danego zlecenia.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania zleceń transportowych, zlecanych spółce GTI, obsługi innych produktów, oferowanych przez GTI, jak również do celów statystycznych.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora z takich źródeł jak na przykład: otrzymane zlecenia transportowe, zapytania handlowe, oferty handlowe, giełdy transportowe.
 4. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy, klienci, współadministratorzy i podwykonawcy Administratora, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 6. Państwa dane mogą być przekazywane do krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“państwa trzecie” wg RODO) tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja konkretnego zlecenia transportowego.
 7. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, na podstawie RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do Państwa danych osobowych,
 • sprostowania Państwa danych osobowych,
 • usunięcia Państwa danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przeniesienia Państwa danych osobowych,
 • jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też ochroną naszego uzasadnionego interesu. Z wymienionych powyżej praw można skorzystać poprzez kontakt z nami, opisany w punkcie 2 powyżej.
 1. Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, opisanego w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.